เครื่องมือ EF ช่วยในการจัดฟันเด็กและแก้ไขรูปหน้าในเด็ก EF line เป็นชุดเครื่องมือที่สามารถใช้แก้ไขปัญหากล้ามเนื้อที่มีการทำงานผิดปกติ
ช่วยปรับตำแหน่งของลิ้น ช่วยส่งเสริมการปรับรูปของกระดูก

โดยเราทราบว่ากระบวนการเจริญเติบโตของเด็กที่เกี่ยวข้องกับ กระดูกใบหน้าส่วนกลางและกระดูกขากรรไกรล่างมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมากน้อยตามแต่ช่วงอายุ ดังนั้น ตามหลักการแล้วหากต้องการปรับโครงสร้างใบหน้าจึงต้องทำการเริ่มแก้ไขในช่วงที่เด็กยังมีการเจริญเติบโตซึ่ง

EF line สามารถใช้ได้ตั้งแต่อายุ 4 ขวบ จนถึงอายุ 15 ปี โดยเครื่องมือในกลุ่มนี้มีความหลากหลายในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น ปัญหารูปหน้าที่มีคางหลุบ ค้างเบี้ยวกระดูกและฟันบนยื่น และกรณีที่เด็กมีรูปหน้าสั้นซึ่งต้องการเพิ่มความสูงใบหน้า เป็นต้น ด้วยเหตุดังกล่าวเมื่อท่านพบความผิดปกติดังที่ได้กล่าวมาหรือในกรณีที่ไม่ทราบว่าบุตรหลานของท่านมีความผิดปกติใดๆแฝงอยู่หรือไม่ จึงขอแนะนำให้ท่านพาบุตรหลานเข้ารับการตรวจวินิจฉัย และวางแผนการรักษากับทันตแพทย์ที่ผ่านกระบวนการอบรมการใช้งานเครื่องมือดังกล่าวและอยู่ใน EF Center ที่มีสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้บุตรหลานของท่านไม่เสียโอกาสที่จะได้รับการแก้ไข

EF line

เป็นที่ทราบกันดีว่าเมื่อฟันมีปัญหาในการเรียงตัว เราสามารถใช้เทคนิคในงานทันตกรรมจัดฟันช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งในอดีตทันตแพทย์ส่วนใหญ่จะมีคำแนะนำให้คนไข้เริ่มจัดฟันเมื่ออายุประมาณ 12-13 ปี โดยคำแนะนำดังกล่าวเหมาะสมกับกรณีที่ เด็กเหล่านั้นไม่มีปัญหาในเรื่องนิสัยผิดปกติ ปัญหาการกลืน และการหายใจ ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีผลต่อรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งและการเจริญเติบโตของกระดูกใบหน้าและขากรรไกร นอกจากนี้ในเด็กที่มีพฤติกรรมบางอย่างซึ่งมีผลเสียต่อโครงสร้างใบหน้า เช่น การเลิกขวดนมช้า ดูดนิ้ว กัดเล็บ นั่งท้าวคาง หรือภาวะการหายใจทางปากที่อาจสืบเนื่องมาจากปัญหาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเรื้อรัง ที่พบในกรณีคนไข้ที่มีต่อมอะดินอยด์หรือต่อมทอลซิลโต เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการพัฒนาและการเจริญเติบโตของกระดูกใบหน้าและกระดูกขากรรไกรทั้งสิ้น ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่คุณพบว่าบุตรหลานมีปัญหาดังกล่าว การจะรอเพื่อแก้ไขความผิดปกติด้วยการจัดฟันเมื่ออายุ 12-13 ปีนั้น อาจทำให้โครงสร้างใบหน้าและการเรียงตัวของฟันเกิดปัญหารุนแรง จนไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการจัดฟันเพียงอย่างเดียว

ในปัจจุบันจากการศึกษาเราพบว่ากล้ามเนื้อใบหน้าและลิ้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ขนาด และการทำงานของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า ดังนั้น จึงมีการออกแบบเครื่องมือเพื่อทำการปรับแก้ไขปัญหาของกล้ามเนื้อซึ่งต้องร่วมกับการฝึกโดยการออกกำลังกล้ามเนื้อ การปรับเปลี่ยนการหายใจให้ถูกวิธี รวมถึงการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยปรับการกลืนให้ถูกต้อง โดยเครื่องมือดังกล่าวมีชี่อเรียกว่า EF line

EF line เป็นชุดเครื่องมือที่สามารถใช้แก้ไขปัญหากล้ามเนื้อที่มีการทำงานผิดปกติ ช่วยปรับตำแหน่งของลิ้น ช่วยส่งเสริมการปรับรูปของกระดูกโดยเราทราบว่ากระบวนการเจริญเติบโตของเด็กที่เกี่ยวข้องกับกระดูกใบหน้าส่วนกลางและกระดูกขากรรไกรล่างมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมากน้อยตามแต่ช่วงอายุ ดังนั้น ตามหลักการแล้วหากต้องการปรับโครงสร้างใบหน้าจึงต้องทำการเริ่มแก้ไขในช่วงที่เด็กยังมีการเจริญเติบโตซึ่ง

EF line สามารถใช้ได้ตั้งแต่อายุ 4 ขวบ จนถึงอายุ 15 ปี โดยเครื่องมือในกลุ่มนี้มีความหลากหลายในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น ปัญหารูปหน้าที่มีคางหลุบ ค้างเบี้ยวกระดูกและฟันบนยื่น และกรณีที่เด็กมีรูปหน้าสั้นซึ่งต้องการเพิ่มความสูงใบหน้า เป็นต้น ด้วยเหตุดังกล่าวเมื่อท่านพบความผิดปกติดังที่ได้กล่าวมาหรือในกรณีที่ไม่ทราบว่าบุตรหลานของท่านมีความผิดปกติใดๆแฝงอยู่หรือไม่ จึงขอแนะนำให้ท่านพาบุตรหลานเข้ารับการตรวจวินิจฉัย และวางแผนการรักษากับทันตแพทย์ที่ผ่านกระบวนการอบรมการใช้งานเครื่องมือดังกล่าวและอยู่ใน EF Center ที่มีสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้บุตรหลานของท่านไม่เสียโอกาสที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาและช่วยปรับโครงสร้างใบหน้าเพื่อผลการจัดฟันที่ดีขึ้น ใช้เวลาน้อยลง และประหยัดค่าใช้จ่าย